Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Hovedtrekk 2018

Konsernet fortsatte i 2018 sin positive utvikling fra de foregående årene, og økte driftsinntektene til NOK 11,0 mrd (10,8) og driftsresultatet til NOK 586,2 mill (420,4). Avkastning på sysselsatt kapital økte til 19,0 prosent fra 14,2 prosent.

Konsernet fortsatte i 2018 sin positive utvikling fra de foregående årene, og økte driftsinntektene til NOK 11,0 mrd (10,8) og driftsresultatet til NOK 586,2 mill (420,4). Avkastning på sysselsatt kapital økte til 19,0 prosent fra 14,2 prosent.
Med eksport til over 40 land og på flere kontinenter, er utviklingen i verdensøkonomien viktig for Moelven. Totalt skjer omkring 15 prosent av konsernets samlede omsetning på markeder utenfor Skandinavia, hovedsakelig i eurosonen, UK, Midtøsten, Nord-Afrika og Asia. Det er hovedsakelig industritre som eksporteres. For Timber isolert er eksportandelen utenfor Skandinavia 45 prosent og for Wood 10 prosent. Både prisutviklingen på det internasjonale markedet for industritre og valutakursutviklingen har derfor stor betydning for virksomheten. Både direkte for eksportomsetningen, men også indirekte fordi prisnivåene internasjonalt overføres raskt til hjemmemarkedet i Skandinavia.

I 2018 har etterspørselen etter industritre internasjonalt vært god, og prisene for industritre økte sammenlignet med året før. Samtidig har valutaforholdene, spesielt mot EUR, bidratt til fortsatt god konkurransekraft for de eksportrettede enhetene. UK er et viktig eksportmarked for Moelven. Markedsaktiviteten var god i 2018, men Brexit-problematikken medfører usikkerhet omkring den videre utviklingen både med tanke på markedsaktivitet og markedsadgang. En hard Brexit kan medføre betydelige endringer i handelen med UK, og Moelven gjennomfører tiltak for å redusere risikoen knyttet til dette.

Wood-divisjonen omsetter sine videreforedlede trevarer hovedsakelig innen byggevarehandelen i Skandinavia.  Etterspørselen fra dette markedet har vært tilfredsstillende, selv om byggeaktiviteten i Sverige har falt noe tilbake sammenlignet med 2017. For divisjonen sett under ett økte prisnivåene for både ferdigvarer og råstoff sammenlignet med året før.

Tømmerlagrene på starten av året var på tilfredsstillende nivåer med hensyn til det planlagte produksjonsnivået for vinteren 2018. Tømmertilgangen i vintermånedene var normal for sesongen, selv om store snømengder ga visse logistikkutfordringer i enkelte regioner. Den tørre sommeren medførte svært stor skogbrannfare og ga stedvis en utfordrende forsyningssituasjon. Med til dels mye nedbør utover høsten ble imidlertid skogbrannfaren redusert og forsyningssituasjonen normalisert. Ved utgangen av året var tømmertilgangen tilfredsstillende og lagerbeholdningene noe høyere enn ved inngangen til året. Både tømmerpriser og prisene for flis- og fiberprodukter har vært høyere i 2018 enn året før.

Byggsystemer opererer utelukkende innen bygg- og anlegg i Skandinavia. Leveranser skjer til profesjonelle aktører innen både nybyggmarkedet og til ROT-markedet (rehabiliterings-, ombyggings og tilbygg) . Markedsaktiviteten innen disse markedene har avtatt noe i 2018, og etterspørselen etter divisjonens produkter og tjenester var lavere enn året før. Den samlede ordrereserven falt med NOK 510 mill og gjorde det nødvendig å redusere kapasiteten ved enkelte enheter. 
 

Hendelser i 2018

Den 23. januar åpnet daværende Landbruks- og matminister Jon Georg Dale den nye tømmerkaia i Namsos. Den nye kaia, som en investering delt mellom staten, fylkeskommunen i Nord Trøndelag, er 24 meter lengre enn den gamle kaia. Havnekaia sikrer at blant annet at Moelven Van Severen AS kan motta tømmer fra dobbelt så store båter som i dag, noe som vil redusere fraktkostnader både til og fra Namsos betydelig.

Et viktig satsningsområde ved utvikling av konsernet er å ta i bruk ny teknologi og utnytte de mulighetene som ligger i nye digitale løsninger. I prosjektet «Det Smarta Digitala Sågverket», har Moelven i samarbeid med et knippe teknologipartnere knyttet hele verdikjeden ved Moelven Valåsen AB opp i en Big Data-løsning. Sanntidsoppdaterte data fra alle underliggende systemer og maskiner hentes opp i et og samme system, hvor avanserte analyse- og maskinlæringsteknologier utnytter informasjonen på måter man ikke har vært i stand til tidligere. Identifisert mønstre og oppnådde resultater ble presentert på Trä & Teknik-messen i Gøteborg i slutten av august 2018. «Det Smarta Digitala Sågverket» danner nå malen for utrulling tilsvarende løsninger ved flere av konsernets selskaper.

I september 2018 lanserte Moelven en ny og oppdatert webside, etter en omfattende innsikts- og brukeranalyse sammen med datterselskapene. Den nye nettsiden innebærer et stort løft innen design og brukervennlighet, og åpner for videre utviklingsmuligheter av det digitale rommet til Moelven.

 

Den fjerde september 2018 ble den siste limtrebjelken heist på plass i verdens høyeste trehus, «Mjøstårnet», i Brumunddal. Den totale høyden ble 85,4 meter. Veien fram til Mjøstårnet sto ferdig ble grundig dokumentert. Seks filmer og pressemateriell ble rettet mot nasjonale og internasjonale målgrupper ble produsert. Dette har resultert i en massiv medieoppmerksomhet fra inn- og utland. Det globale nyhetsmagasinet The Economist og den franske storavisen Le Monde har besøkt og skrevet reportasjer om prosjektet og klimafordelene med å bygge stort og høyt i tre. Dette handler ikke bare om bruk av bærekraftige trematerialer produsert av lokalt råstoff. For Moelven betyr en klimasmart byggemetode både at CO2-belastningen reduseres gjennom bruk av tre som byggemateriale, men samtidig at det ikke benyttes mer materialer enn det som er nødvendig. Trä8-systemet som er benyttet i flere av dekkene mellom etasjene, er utviklet nettopp med tanke på dette. Trä8 er utviklet av Moelven Töreboda AB og ble lansert på markedet i 2009. Elementene som er benyttet i Mjøstårnet er tilvirket av en lokal produsent. Mjøstårnet ble åpnet første mars 2019. Byggets 18 etasjer inneholder kontorlokaler, hotell, restaurant, leiligheter og et badeanlegg.

Natt til lørdag 24. november brøt det ut brann ved justerverket på Moelven Notnäs Ransby AB, avdeling Ransby. Ingen personer kom til skade under brannen. Justerverket fikk imidlertid omfattende skader og vil være ute av drift frem til sommeren 2019. Skadene vil dekkes av konsernets skade- og avbruddsforsikring. Saglinjen ble ikke skadet i brannen, og produksjonen har gått tilnærmet som normalt gjennom å utnytte justerverkskapasitet ved andre enheter i konsernet.


Strategi
Bærekraft og klimautfordringene verden står ovenfor får stadig større oppmerksomhet. For Moelven-konsernet har bærekraft og miljøpåvirkning vært sentrale temaer over lang tid, det er en naturlig del av kulturen og tankesettet i en virksomhet basert på tre som råstoff. Fra og med 2017 inkluderer konsernets offentlige rapportering også en bærekraftsrapport iht. til GRI-standardene (Global Reporting Initiative) samt klimaregnskap iht. GHG-protokollen (GreenHouse Gas). Generelt i samfunnet bidrar den økende kunnskapen og bevisstheten omkring treets egenskaper og muligheter, både som karbonlager og som byggemateriale, til en økende interesse for å bygge klimasmart med tre.
Blant Moelven-konsernets produkter og tjenester er leveransene fra Wood og Byggsystemer det mest synlige for omverdenen. Dette gjelder både videreforedlede byggematerialer i tre, broer og andre bærende konstruksjoner i limtre samt modulbaserte leilighetsbygg. I tillegg er aktiviteten innen infrastruktur høy. Bruken av tre i denne sammenheng er også økende, og er en viktig årsak til den gode etterspørselen etter industritre, som er hovedproduktet til Timber-selskapene.

I arbeidet med konsernstrategien for perioden 2019-2021 har det blitt lagt vekt på å tydeliggjøre satsningsområdene til Moelven. Alle ansatte vil i 2019 få en kortversjon av strategien, et strategisk reisverk som bygger på fire områder som oppsummer det Moelven skal satse på fremover. Disse områdene er Folk, Nytenkning, Bærekraft og Lønnsomhet. Hovedområdene skal hjelpe selskapene til å prioritere, slik at vi sammen drar i samme retning mot felles mål.

I strategiprosessen som har pågått i 2018 er det besluttet å utvide konsernets satsning på foredling av restråstoff i egen regi. Tidligere har restråstoff fra den tremekaniske industrien hovedsakelig blitt solgt til annen industri eller blitt brukt til bioenergiformål internt. Det har også vært drevet brikettproduksjon i mindre skala. På grunnlag av den nye strategiske satsningen ble det våren 2018 besluttet å bygging en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Den totale investeringen har en totalramme på 270 millioner kroner, hvorav Enova støtter satsningen på bioenergi med 66 millioner kroner. Satsningen tar i bruk banebrytende løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i regionen blir brukt til pelletsproduksjon. Når fabrikken står ferdig tidlig i 2020 vil den sørge for at pelletsproduksjonen i Norge blir fordoblet, og gi 8-10 nye arbeidsplasser. Det unike med fabrikken er at det er den første pelletsfabrikken i Norge som er energimessig fullintegrert i et sagbruk. En stor del av den totale investeringen er et helt nytt bioenergianlegg som både forsyner sagbruket og pelletsfabrikken med energi. Det betyr at energien som ellers ville gått til spille fra sagbruket brukes i produksjonen av hvit pellets. Beregninger viser at man med dette grepet vil redusere energibruken i pelletsproduksjonen med opptil 37 prosent.

Ved siden av miljø- og bærekrafttemaet har HMS blitt stadig viktigere i strategiarbeidet. Konsernet har en langsiktig målsetting om null skader – det skal være trygt å arbeide i Moelven. Utviklingen i skadefrekvensen har ikke vært tilfredsstillende, selv om H1-verdien ble forbedret fra 12,4 i 2017 til 10,9 i 2018 – en reduksjon på 12,1 %. I strategiplanen er det for 2021 etablert delmål om at antall fraværsskader per million arbeidede timer (H1) skal være under 5, at antall skader både med og uten fravær per million arbeidede timer (H2) skal være under 20, og at antall rapporterte farlige forhold og nestenulykker i sum skal være minst 4 200 (1,2 per ansatt). Målsettingen for sykefraværet er å redusere dette til under 4 prosent innen utgangen av strategiperioden. Helse-, miljø- og sikkerhetsstrategien kan oppsummeres i ni punkter:

 • Tydelige mål
 • Tydelig lederskap
 • Økt ressursbruk
 • Klar ansvarsdeling
 • Økt kompetanse
 • Systemer som understøtter
 • Enhetlige prosesser og regelverk
 • Incentiver og konsekvenser
 • Hyppig informasjon

Forretningsmessig er konsernet i en fase der store deler av virksomheten går godt og resultatene forbedres, mens andre deler av virksomheten fortsatt ikke innfrir de lønnsomhets- og avkastningskrav som er lagt. Det er derfor viktig at de rette prioriteringer og valg blir gjort, slik at det beste grunnlaget for utholdende lønnsomhet blir lagt. Aksjonærverdiene i Moelven ivaretas og utvikles best gjennom at organisasjonen fokuserer maksimalt på å utvikle de enheter som selskapet besitter i dag og som med stor sannsynlighet vil nå lønnsomhetsmålene over en konjunktursyklus. Nye investeringer skal være tilpasset de strategiske valg som er tatt og skje innenfor de til enhver tid gjeldende finansielle rammer. Investeringer og vekst vil i hovedsak skje med basis i eksisterende virksomhetsområder.

Satsningen på internt forbedringsarbeid og omstrukturering i henhold til tiltaksplanen som ble utarbeidet høsten 2014 har fortsatt med full styrke i 2018, og er et godt bidrag til resultatforbedringen. I tillegg gjennomføres organisasjonsmessige endringer og større investeringsprosjekter som vil gi bedret effektivitet og lønnsomhet.

Eierstyring og selskapsledelse

Det har det ikke vært endringer i styresammensetningen i 2018. Styret har bestått av Olav Fjell (leder), Trond Stangeby (nestleder), Elisabeth Krokeide, Aud Ingvild Storås, Asbjørn Bjørnstad, Martin Fauchald og Lars Håkan Karlsson.

Eierstyring og selskapsledelse i Moelven-konsernet tar utgangspunkt i den gjeldende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2018. Styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring i henhold til Regnskapslovens § 3-3b er innarbeidet i styrets beretning om eierstyring og selskapsledelse på side 37. Fullstendige opplysninger om konsernets styrende organer er publisert på www.moelven.no samt i note 27.
 

Konsernstruktur

Moelven Pellets AS, som ble stiftet 20 juni 2018 for å forestå bygging og drift av den nye pelletsfabrikken og energisentralen i tilknytning til Moelven Soknabruket AS

 

Den 30. juni 2018 kjøpte Moelven samtlige aksjer i selskapet Broberg Skogs AB i Torsby i Sverige fra SB Skog AS. Selskapet, som hadde 5 ansatte, jobber med virkesinnkjøp og skogsforvaltning i nordre Värmland som er et viktig område for Moelven.
 

I september 2018 ble det besluttet å avvikle driften ved Moelven Are AS i Spydeberg. Avviklingen er et nødvendig grep for å styrke konkurransekraften for Wood-divisjonen samlet, men medfører dessverre at 21 ansatte mister jobben. Moelven Are AS har fungert som distribusjonssenter i Wood-divisjonen med oslofjordregionen som nedslagsfelt. Selskapet har også et høvleri samt et malings- og impregneringsanlegg. Aktiviteten ved Moelven Are AS vil overføres til andre enheter i Wood-divisjonen, blant annet til Moelven Langmoen AS og Moelven Edanesågen AB. Moelven Langmoen AS er divisjonens hoveddistribusjonssenter og har i løpet av de senere årene investert betydelig i et nytt og moderne distribusjons- og logistikksystem.
 

Dette er Moelven-konsernet

Eierstruktur

Moelven-konsernet eies av Glommen Skog SA (29,1 %), Eidsiva Vekst AS (23,8 %), Felleskjøpet Agri SA (15,9 %), Viken Skog SA (11,9 %), Mjøsen Skog SA (11,8 %) og  AT Skog SA (7,3 %). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.

Visjon

Moelven er et skandinavisk konsern. Alle produksjonsenhetene er lokalisert i Skandinavia, som også er hovedmarkedet. Moelvens visjon er å være det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk, og konsernet skal lede an i utviklingen av bygg som er basert på skandinaviske byggetradisjoner. Innenfor denne rammen er virksomheten basert på et ønske om og en evne til å bidra til å skape gode rom – gode miljøer for å bo og arbeide i, og for samfunnsfunksjoner for øvrig. Gode skandinaviske miljøer er ofte nær naturen i form og innhold. Tre og andre naturmaterialer er viktige bestanddeler i Moelvens produksjon, og er dominerende i store deler av sortimentet. Naturlige materialer er miljøvennlige byggematerialer og byggeløsninger når det gjelder hus, moduler, broer og interiørprodukter. Moelven tilbyr et bredt sortiment av byggprodukter og byggsystemer med tilhørende tjenester. Det skandinaviske markedet står for ca. 85 prosent av salgsinntektene, og 85 prosent av konsernets produkter og tjenester brukes til nybygg eller renovering, ombygging og tilbygg boliger og næringseiendommer (ROT). En stor del av den øvrige virksomheten består av salg av biomasse til biobrensel og til masse-, papir- og sponplateproduksjon. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustri.

Lokalisering

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 36 produksjonsselskaper fordelt på 45 produksjonssteder, samt en rekke kontorer for salg, service og montering. De fleste produksjonsenhetene er bedrifter og arbeidsplasser med sterk lokal forankring i distrikter og mindre samfunn i Sørøst-Norge og den vestlige delen av Midt-Sverige. Kontorene for salg, service og montering ligger på større steder rundt om i Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland, Nederland og Polen. Produksjonen i Norge og Sverige er omtrent like stor, men de svenske enhetene eksporterer en større andel av produksjonen enn de norske. Av i alt 3 524 (3 546) ansatte ved utgangen av 2018, arbeider 1 696 (1 662) i Norge, 1797 (1 856) i Sverige, 21 (20) i Danmark og 10 (8) i andre land.

Divisjonene

Konsernet er inndelt i tre divisjoner, Timber, Wood og Byggsystemer, som fokuserer på hvert av de respektive hovedsegmentene industri, handel og prosjekt. I tillegg kommer rapporteringsområdet Øvrige, som består av eierselskapene med konsernfunksjoner, virkesforsyning, fiberprodukter og bioenergi.

Timber

Divisjon Timber består av 11 produksjonsselskaper og 5 salgskontorer som leverer industritre, komponenter og flisprodukter av lokal gran og furu. Kundene er i hovedsak industriforetak som kjøper innsatsvarer til egen produksjon av konstruksjonsvirke, limtre, panel, gulv, lister, møbler, vinduer, emballasje, plate- og papirprodukter, samt bioenergi. Om lag 55 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2018 var antallet ansatte 620 (650), hvorav 249 (242) i Norge, 361 (400) i Sverige og 10 (8) i andre land

Wood

Divisjon Wood består av 17 produksjonsselskaper, 3 kundesentre og ett prosjektsalgsselskap. Hovedproduktene er hvitt og impregnert byggtre, utvendig kledning, plater, lengdetilpassede produkter og flisprodukter samt interiørprodukter som listverk, gulv og innvendige paneler. Wood driver også handel med innkjøpte produkter. Omkring 75 prosent av trelast- og plateproduksjonen selges gjennom byggevarehandelen og trebearbeidende industri. Wood er en av de ledende leverandørene på det skandinaviske markedet, og cirka 90 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2018 var antall ansatte 1 108 (1 079), hvorav 601 (581) i Norge, 486 (439) i Sverige og 21 (19) i Danmark.

Byggsystemer

Divisjon Byggsystemer består av 7 produksjonsselskaper fordelt på 12 produksjonssteder og en rekke salgs-, service- og monteringskontorer. Byggsystemer er inndelt i virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler og Bygginnredning, som alle tre er markedsledende i Norge og Sverige. Divisjonens kunder innen bygg og entreprise kjøper kundetilpassede byggmoduler, fleksible bygginnredningssystemer med tilhørende tjenester og avanserte limtrekonstruksjoner.  Limtrevirksomheten har i tillegg til broer og bærekonstruksjoner også et betydelig salg av standard limtrebjelker gjennom byggevarehandelen og komponenter til ferdighusindustrien. Driftsinntektene kommer i all hovedsak fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2018 var antall ansatte 1 647 (1 687), hvorav 788 (783) i Norge og 859 (904) i Sverige. For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i produksjonskapasiteten til å møte sesong- og konjunktursvingningene i markedet, benytter divisjonen til en viss grad innleid arbeidskraft. Innleide medarbeidere inngår ikke i tallene for antall ansatte. Innleie foregår fra seriøse bemanningsselskaper som følger EUs vikarbyrådirektiv, og dette innebærer at innleide sikres tilsvarende vilkår som om de var ansatt i Moelven.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon, HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og består av konsernselskapene Moelven Skog AB, Broberg Skogs AB,  Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. I tillegg kommer det tilknyttede selskapet Weda Skog AB. . Moelven Pellets AS, som ble stiftet i juni for å forestå bygging og drift av den nye pelletsfabrikken og energisentralen i tilknytning til Moelven Soknabruket AS, inngår også i området, men foreløpig uten resultatposter av betydning. Ved utgangen av 2018 var antall ansatte 149 (130), hvorav 58 (51) i Norge og 91 (79) i Sverige.

Samfunnsansvar

Styret har behandlet og godkjent konsernets overordnede strategi og retningslinjer vedrørende HMS, sosialt ansvar, miljø og konkurranselovgivning. Omtalen av disse områdene inngår i styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c. Se konsernets Bærekraftsrapport for 2018

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntekter of resultat

 

årsberetning Driftsinntekter og resultater konsern NO

Driftsinntektene i 2018 økte med 2,3 prosent sammenlignet med 2017. Bakgrunnen er økte ferdigvarepriser for både industritre og videreforedlede trevarer. Industritre er hovedproduktet for Timber-divisjonen, og økte priser er en viktig årsak til resultatforbedringen for både konsernet og divisjonen isolert. Industritre er en viktig innsatsfaktor for mange av selskapene innen Wood og Byggsystemer, og prisutviklingen for industritre er dermed også en av årsakene til økte

råstoffkostnader innen disse divisjonene. Også for den tømmerforbrukende delen av konsernet økte råstoffkostnadene sammenlignet med 2017. Prisene for flis- og fiberprodukter økte også og dempet kostnadseffekten fra økte tømmerpriser.

Driftsresultatet for 2018 økte med 39,4 prosent til NOK 586,2 mill (420,4) og driftsmarginen ble forbedret til 5,3 prosent (3,9). Driftsresultatet for 2018 inkluderer nedskrivninger på til sammen NOK 66,1 mill. som følge av omstruktureringer samt at det i forbindelse med nedskrivningstesting av anleggsmidlene er avdekket indikasjoner på verdifall og at verdien av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi. Driftsresultatet for 2017 inkluderer en belastning fra tredje kvartal på til sammen NOK 46,1. Bakgrunnen for dette var beslutningen om å avvikle Moelven Norsälven AB fra årsskiftet, samt en avsluttet tvistesak knyttet til et større prosjekt innen Byggsystemer.
 

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt en positiv effekt samlet for året på til sammen NOK 88,6 mill (39,7). Postene har ingen kontantstrømeffekt.
 

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde NOK 51,5 mill (minus 4,7). Beløpene inkluderer basisswap-effekter på minus NOK 0,2 mill (minus 8,5). Basisswapper er sikringsinstrumenter som sett over den totale løpetiden har en markedsverdiendring lik null, og hvor den regnskapsmessige effekten derfor reverseres over tid. Finansresultatet i 2017 var positivt påvirket med NOK 9,6 mill som følge av en reversering av

tidligere avsatte garantikostnader.

Timber

årsberetning Driftsinntekter og resultater timber tabell 1 N

Markedsaktivitet og etterspørsel på divisjonens hovedmarkeder var god i 2018, med normale sesongmessige variasjoner gjennom året. Internasjonalt påvirkes etterspørselen positivt av aktivitetsnivået i verdensøkonomien generelt. I tillegg til å være et godt byggemateriale som etterspørres i stadig større grad, er tre mye brukt som emballasjemateriale. Den gode etterspørselen etter samtlige kvaliteter og sortimenter, kombinert med lave lagernivåer i produsentleddet store deler av året, ga en økning i prisene på industritre. Dette er hovedårsaken til økningen i driftsinntekter sammenlignet med 2017. Leveransevolumene falt noe i 2018, hovedsakelig på grunn av at det i 2018 er en produksjonsenhet mindre i divisjonen etter at produksjonen ved Moelven Norsälven AB ble avviklet i fjerde kvartal i 2017

Gjennomføring av interne forbedringstiltak ga en bedring av den underliggende driften ved mange enheter. Driftskostnadene var likevel noe høyere enn i 2017, hovedsakelig på grunn av utvidede rammer til vedlikehold i en periode med god inntjening og kontantstrøm. I tillegg var det noe driftsforstyrrelser ved enkelte enheter, blant annet som følge av brann. Den 30. mars oppsto en brann i bioenergianlegget på Moelven Valåsen AB. Ingen personer kom til skade under brannen. Anlegget var på det daværende tidspunktet ikke eiet av Moelven, men ble overtatt med virkning fra 1. desember 2018. Varmeenergien fra anlegget er sentral for driften av trelasttørkene. I begynnelsen av april kom en reserveløsning med oljefyring på plass og produksjonen kunne gå som normalt. Reserveløsningen ble benyttet i april og mai inntil bioenergianlegget var ferdig utbedret og ble tatt i bruk igjen i begynnelsen av juni. Natt til 24. november oppsto en brann i justerverket på Moelven Notnäs Ransby AB, avdeling Ransby. Heller ikke her kom noen personer til skade under brannen. Justerverket fikk imidlertid omfattende skader og vil være ute av drift frem til sommeren 2019. Skadene dekkes av konsernets skade- og avbruddsforsikring, men egenandelen er kostnadsført i kvartalet. Saglinjen ble ikke skadet i brannen, og produksjonen har gått tilnærmet som normalt gjennom å utnytte justerverk- og pakkekapasitet ved andre enheter i konsernet. Gjenoppbyggingen av justerverket forventes å være ferdig sommeren 2019.

Selv om resultatutviklingen for divisjonen har vært meget god de siste årene, er det fortsatt områder og enheter med et potensiale for driftsforbedringer. Et kontinuerlig forbedringsarbeid er sentralt i divisjonens handlings- og strategiplaner. I alt forbedringsarbeidet blir det lagt stor vekt på å vurdere hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å sikre fremtidsrettede utviklingsmuligheter for bedriften med hensyn til kapasitet og verdiskapning. Eksempler på prosjekter hvor dette er gjennomført med suksess er «Det digitale sagbruket» ved Moelven Valåsen AB og investeringen i nytt tømmerinntak med røntgenmåleramme ved Moelven Våler AS. Begge prosjektene har vært betydelige investeringer, men de har gitt verdifull erfaring og kompetanse som kan utnyttes også ved mindre forbedringsprosjekter.

 

Tømmerlagrene på starten av året var på tilfredsstillende nivåer med hensyn til det planlagte produksjonsnivået for vinteren 2018. Tømmertilgangen i vintermånedene var normal for sesongen, selv om store snømengder ga visse logistikkutfordringer i enkelte regioner. Den tørre sommeren medførte svært stor skogbrannfare og ga stedvis en utfordrende forsyningssituasjon. Med til dels mye nedbør utover høsten ble imidlertid skogbrannfaren redusert og forsyningssituasjonen normalisert. Ved utgangen av året var tømmertilgangen tilfredsstillende og lagerbeholdningene noe høyere enn ved inngangen til året. Både tømmerpriser og prisene for flis- og fiberprodukter har vært høyere i 2018 enn året før.

På grunn av prisutviklingen er resultatet positivt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 12,3 mill. Tilsvarende prisjustering i 2017 utgjorde NOK 15,1 mill.
 

Resultatet for 2017 inkluderer nedskrivning av anleggsmidler og kostnadsavsetninger fra tredje kvartal knyttet til avviklingen av Moelven Norsälven AB med til sammen NOK 29,0 mill.

Wood

årsberetning Driftsinntekter og resultater wood tabell 2 N

 

Omkring 80 prosent av trelast- og byggevareproduksjonen til Wood selges gjennom byggevarehandelen i Skandinavia, Det resterende går i hovedsak til industrikunder, både i form av skurlast, flisprodukter og videreforedlede varer. Salget av kundetilpassede produkter, som for eksempel overflatebehandlede eller lengdetilpassede produkter er stadig økende.

Vintersesongen 2018 var kald og snørik, og la en viss demper på markedsaktiviteten første del av året. Aktiviteten og etterspørselen tok seg imidlertid opp mot normalt nivå mot slutten av første halvår. Etter en meget tørr og varm sommer som la en demper på aktiviteten og etterspørselen etter byggevarer i juli måned, utviklet etterspørselen seg positivt utover i andre halvår. For industritre fra divisjonens tømmerforbrukende enheter var de eksterne leveransevolumene noe lavere enn året før på grunn av prioritering av interne leveranser for videreforedling.

Økningen i driftsinntekter skyldes hovedsakelig prisutviklingen. Ferdigvareprisene var høyere i 2018 enn året før, etter at det ble gjennomført flere prisøkninger for å følge prisutviklingen på industritre internasjonalt, som er det viktigste råstoffet for de rene høvleriene innen divisjonen. Prisøkningen på industritre internasjonalt, har imidlertid vært større og har gått raskere enn det har vært mulig å få kompensert gjennom økte markedspriser for foredlede varer. Presset på marginene for de rene høvleriene har derfor vært høyere enn hos de tømmerforbrukende enhetene.

 

 

Ved divisjonens tømmerforbrukende enheter, de kombinerte brukene, er en av hovedoppgavene for sagproduksjonen å sørge for kortreist tilgang på råstoff av god kvalitet til enhetens egen høvleriproduksjon. En del av industritreet som produseres blir imidlertid også solgt eksternt. Dette har bidratt til gode resultater gjennom 2018. Tømmerlagrene på starten av året var på tilfredsstillende nivåer med hensyn til det planlagte produksjonsnivået for vinteren 2018. Tømmertilgangen i vintermånedene var normal for sesongen, selv om store snømengder ga visse logistikkutfordringer i enkelte regioner. Den tørre sommeren medførte svært stor skogbrannfare og ga stedvis en utfordrende forsyningssituasjon. Med til dels mye nedbør utover høsten ble imidlertid skogbrannfaren redusert og forsyningssituasjonen normalisert. Ved utgangen av året var tømmertilgangen tilfredsstillende og lagerbeholdningene noe høyere enn ved inngangen til året. Både tømmerpriser og prisene for flis- og fiberprodukter har vært høyere i 2018 enn året før.


På grunn av prisutviklingen er resultatet for 2018 positivt påvirket av en prisjustering på beholdninger på totalt NOK 76,3 mill. Tilsvarende prisjustering i 2017 utgjorde NOK 24,6 mill.

 

I september 2018 ble det besluttet å avvikle driften ved Moelven Are AS i Spydeberg innen årsskiftet. Beslutningen medfører dessverre at 21 ansatte mister jobben, men er et nødvendig tiltak for å sikre Moelven langsiktig konkurransekraft. Moelven Are AS har fungert som distribusjonssenter i Wood-divisjonen med oslofjordregionen som nedslagsfelt. Selskapet har også et høvleri, malings- og impregneringsanlegg. Aktiviteten ved Moelven Are AS vil overføres til andre enheter i Wood-divisjonen, blant annet til Moelven Langmoen AS og Moelven Edanesågen AB. Moelven Langmoen AS er divisjonens hoveddistribusjonssenter og har i løpet av det siste året har investert betydelig i et nytt og moderne distribusjons- og logistikksystem. I forbindelse med avviklingsbeslutningen er driftsresultatet belastet med til sammen NOK 13,6 mill.


I forbindelse med årsoppgjøret er det gjennomført nedskrivningstester på anleggsmidlene. I den sammenheng er det konkludert med at det foreligger indikasjoner på verdien av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi. På indikasjonene på verdifall er det gjennomført nedskrivninger på MNOK 52,5 mill.
Selv om underliggende drift er forbedret sammenlignet med 2017, medførte nedskrivningene at avkastning på sysselsatt kapital for divisjonen samlet endte under målsatt nivå. For samtlige selskaper stilles det fortsatt høye krav til forbedringer og effektiviseringer. Dette arbeidet medfører til dels betydelige investeringer ved enkelte anlegg, men også strukturelle endringer. I en periode med god inntjening og kontantstrøm er en del vedlikeholdsarbeid blitt forsert. Dette har medført et høyere kostnadsnivå enn i tilsvarende periode året før, men gir samtidig driftsmessige forbedringer fremover

Finansparken Bjergsted. Foto: 3D4D.no/SpareBank 1 SR-Bank

Byggsystemer

årsberetning Driftsinntekter og resultater byggsystemer tabell 3 N

Både driftsinntekter og driftsresultat falt sammenlignet med 2017. Hovedårsaken til nedgangen er en noe lavere markedsaktivitet innen enkelte segmenter. Det arbeides aktivt for å bedre ordrereserven. For divisjonen samlet var ordrereserven ved utgangen av året NOK 510 mill lavere enn på samme tid foregående år.

For Limtrevirksomheten har etterspørselen vært tilfredsstillende i 2018, i stor grad drevet av økende fokus på klimasmarte løsninger. I Norge er det også en betydelig aktivitet innen infrastruktur, noe som igjen gir god etterspørsel etter limtrebroer. Det er inngått kontrakter på flere større broer som sikrer et godt aktivitetsnivå i fabrikken gjennom vinteren, en periode som normalt er preget av noe lavere aktivitet. Resultatmessig er virksomheten både i Norge og Sverige preget av økte råvarepriser og kostnadsoverskridelser i enkeltprosjekter. For virksomheten i Sverige er konkurransesituasjonen mer krevende enn på norsk side, og markedsaktiviteten er noe fallende. For året sett under ett har i tillegg utfordringer knyttet til råvareforsyningen medført en utilfredsstillende utnyttelse av produksjonskapasiteten.

 

Innen Byggmodulvirksomheten falt aktivitetsnivået i løpet av året. Årsakene er hovedsakelig en noe svakere konjunktursituasjon i Sverige samt en del forsinkelser i flere prosjekter på vei ut på markedet. Noe kompensasjon kan tilskrives en økende interesse for å bygge med tre og moduler, men i sum har aktivitetsreduksjonen gjort det nødvendig å redusere kapasitetsutnyttelsen ved anleggene noe.  På grunn av redusert ordretilgang og forsinkelser i enkeltprosjekter varslet Moelven Byggmodul Hjellum AS om lag 80 medarbeidere om 80% permittering i fire uker fra og med uke 2 i 2019. De resterende 20 prosentene skal brukes til kursing og andre kompetansehevende tiltak i permitteringsperioden.

Prosjektorganisasjonene innen virksomhetsområdet er styrket for å sikre gjennomføring og inntjening i prosjektene som gjennomføres. For den norske delen av virksomheten har det vært en del utfordringer knyttet til grunnarbeider på byggeplass. Dette er arbeider som hovedsakelig utføres av underentreprenører. Et viktig satsningsområde fremover er derfor å øke kompetansen på dette området, og det er gjennomført tiltak for bedre kvalitetssikring av hele prosessen fra prosjektering til sluttbesiktigelse.

 

For innredningsvirksomheten – Moelven Modus – er etterspørselen fortsatt god i storbyene i Norge og Sverige, samt i Sør-Norge. Prisene er imidlertid under press, spesielt i Sverige hvor markedet er preget av en viss avventende holdning. Etter flere år med vekst fokuserer virksomheten på kompetanseutvikling og konsolidering av den organisasjonen som har blitt bygget opp.


Divisjonens resultater innen HMS, og da spesielt skadefrekvensen, har ikke vært tilfredsstillende. Innsatsen innen HMS-arbeidet intensiveres derfor ytterligere, noe som forventes å gi positive effekter også på lønnsomheten generelt.

Driftsresultatet for 2017 er belastet med kostnadskorrigeringer på totalt NOK 17,2 mill som følge av en avsluttet tvistesak.
 

Øvrige virksomheter

årsberetning øvrige tabell 4 N

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter er hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av 2018 ble det gjennomført investeringer på totalt NOK 497,4 mill (357,0). Økningen i investeringstakten skjer i henhold til investeringsprogrammet i konsernets langsiktige strategi. Hoveddelen av økningen i investeringsaktiviteten sammenlignet med fjoråret er investeringene i ny tømmersortering med røntgenteknologi ved Moelven Våler AS samt ny pelletsfabrikk og energisentral i tilknytning til Moelven Soknabruket AS. Prosjektene inngår med henholdsvis NOK 55,5mill og NOK 57,9 mill i investeringsbeløpet for 2018.

 

Av- og nedskrivninger for 2018 var NOK 346,5 mill (295,7). For 2018 inkluderer akkumulerte av- og nedskrivninger totalt NOK 66,1 mill i nedskrivninger. NOK 13,6 mill er knyttet til avviklingen av Moelven Are AS som ble besluttet i tredje kvartal, og NOK 52,5 mill er nedskrivninger av driftsmidler basert på indikasjoner på verdifall. Akkumulert for 2017 er det inkludert nedskrivninger av anlegg med NOK 17,4 mill knyttet til avviklingen av Moelven Norsälven AB som ble besluttet i tredje kvartal i 2017.

 

Ved utgangen av året var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 302,3 mill (5 044,6).

 

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i 2018 var NOK 653,1 mill (676,2) som gir NOK 5,04 (5,22) per aksje. Endringen sammenlignet med fjoråret skyldes naturlige svingninger i arbeidskapitalposter. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 167,5 mill (pluss 48,7)

 

Netto rentebærende gjeld var NOK 721,4 mill (761,7) ved utgangen året. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 43,4 mill (19,8). Økningen skyldes at det i forbindelse med arbeidet som har blitt gjennomført som forberedelse til overgang til rapporteringsstandard for leasing fra og med 2019, (IFRS 16 – Leasing) har blitt gjort en omklassifisering av en del leasingkontrakter for rullende materiell fra operasjonell til finansiell leasing. Likviditetsreserven var NOK 1 239,4 mill (1 172,0). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

 

Egenkapitalen ved utgangen av 2018 var NOK 2 435,3 mill (2 092,5) som tilsvarer NOK 18,70 (16,08) per aksje. Egenkapitalandelen var 45,9 prosent (41,5). Utbyttet for foregående år på NOK 0,68 (0,48) per aksje, totalt NOK 88,1 mill (62,2) ble utbetalt og belastet egenkapitalen i andre kvartal 2018. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I 2018 medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på minus NOK 17,3 mill (41,9). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen, og egenkapitalandelen i prosent blir dermed mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Risiko

Konsernets resultat og balanse påvirkes av flere eksterne faktorer som i liten eller ingen grad kan påvirkes av Moelven.

Konsernets resultat og balanse påvirkes av flere eksterne faktorer som i liten eller ingen grad kan påvirkes av Moelven.

På noen av risikoområdene som påvirker konsernet, finnes det fungerende finansmarkeder hvor risikoen for svingninger kan avhjelpes. Dette gjelder for eksempel renter, valutaer og elektrisk kraft. Konsernets finansielle policy er basert på at det er den industrielle virksomheten fremfor finanstransaksjoner som skal skape de nødvendige forutsetningene for lønnsomhet. Hovedmålet i retningslinjene for bruk av finansielle instrumenter, er å redusere kurssvingninger og skape økt forutsigbarhet. På andre områder som råstoff, ferdigvarer og prosjekt må det benyttes andre metoder for sikring. I den grad det er mulig, benyttes for eksempel fastpriskontrakter eller indeksreguleringer. Konsernets sammensetning av enheter som retter seg mot forskjellige hovedmarkeder fungerer også risikoreduserende. Hovedmarkedene påvirkes sjelden på samme tid i en konjunktursyklus, samtidig som stordriftsfordeler kan utnyttes på kostnadssiden.

årsberetning Risiko Sensitivitetsanalyse N

Priser på ferdigvarer

Moelven-konsernets enheter opererer i markeder med fri konkurranse og mange aktører. Prisdannelsen skjer derfor fritt på markedet og vil ved uendrede volumer påvirke konsernet slik sensitivitetstabellen viser.

Priser på sagtømmer

Årlig benytter Moelven-konsernets enheter omkring 4,5 millioner faste kubikkmeter sagtømmer av gran og furu i sin produksjon. Total verdi er cirka NOK 2 500 mill, inkludert transportkostnader. Gran og furu står for tilnærmet like deler av tømmerråvarene. Moelven eier ikke egen skog, men kjøper alt tømmer fra eksterne leverandører. Disse leverandørene er på sin side avhengig av fungerende markeder innenfor akseptable transportavstander, samt tilfredsstillende prisnivåer for både sagtømmer og massevirke. Tømmerkostnaden utgjør den klart største enkeltkostnaden for konsernet, og endringer i tømmerprisen gir dermed raskt store utslag i marginene. Det er både en prisrisiko og en volumrisiko i forbindelse med dette. Konsernet fokuserer derfor på å inngå prisavtaler som i størst mulig grad lar tømmerprisen korrelere med forventede endringer i ferdigvareprisene.

 

Priser på flis og biomasse

Prisene på celluloseflis og biomasse, som kommer fra sag- og høvleriproduksjonen i Timber og Wood, er av stor betydning for konsernets inntekter. Selv om det arbeides kontinuerlig for å bedre råstoffutnyttelsen, blir bare rundt halvparten av tømmerstokken til industritre etter at den har passert gjennom et sagbruk. Den resterende halvparten er celluloseflis og sagspon samt diverse tørrfraksjoner. En del av dette benyttes i egen energiproduksjon, mens det

øvrige omsettes til sponplate-, bioenergi- og fiberindustrien. Siden en endring av fortjenestemarginen for disse produktene har direkte innvirkning på konsernets resultat, er avstand til kundene og tilgang på effektive logistikkløsninger for vei- eller jernbanetransport av stor betydning.

 

Strømpriser

Prisene på elektrisk kraft er en annen viktig faktor som påvirker konsernets lønnsomhet. Via konsernets strømleverandører kjøpes det årlig inn ca. 210 GWh elektrisk kraft på kraftbørsen Nasdaq OMX Commodities.

I henhold til konsernets finanspolicy skal behovet for elektrisk kraft sikres mot prissvingninger for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Forventet kraftbehov prissikres innenfor gitte maksimums- og minimumsrammer gjennom handel med terminkontrakter på Nasdaq OMX Commodities med en sikringshorisont på maksimalt 5 år.

 

Renterisiko

Konsernets netto rentebærende gjeld gir grunnlag for renterisiko. Hoveddelen av gjelden er i svenske kroner, og det er derfor rentenivået i Sverige som er viktigst for utviklingen av konsernets rentekostnad. Konsernselskapene skal finansieres med lån fra morselskapet. Alle eksterne låneopptak gjøres av morselskapet, som også foretar rentesikring i henhold til finanspolicyen. Sikringsinstrumenter som kan benyttes er ordinære renteswapper, FRAer og sammensatte swapper av typer som normalt benyttes til slike formål. Som mål på omfanget at rentesikringen benyttes durasjon beregnet samlet for utestående gjeld og sikringsforretninger. Samlet durasjon skal være minimum 12 md og maksimum 60 md. Det skal ikke inngås rentesikringsavtaler med en løpetid på mer enn 10 år.
 

Valutarisiko

Om lag 15 prosent av konsernets driftsinntekter kommer fra markeder utenfor Skandinavia og medfører valutakursrisiko.

Det er i tillegg en betydelig handel konserninternt og –eksternt med både råstoff og ferdigvarer mellom Sverige og Norge. De viktigste valutakryssene er EURSEK, GBPSEK, SEKNOK og EURNOK. Moelven benytter valutaterminer for å motvirke større kontantstrømsvingninger som følge av variasjoner i valutakursene. På grunn av de sikringsstrategiene som er valgt, må endringene være varige for at de skal få full effekt for konsernets lønnsomhet. I sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene. Av konsernets totale balanse er rundt halvparten knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er delvis sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner. Sum egenkapital som er eksponert for valutarisiko, utgjorde ved utgangen av 2018 SEK 1 371,5 millioner (1 028,7).

 

Kredittrisiko

Det er konsernets policy at kredittsalg over en viss størrelse skal sikres enten i form av garantier eller kredittforsikring. I praksis er kredittforsikring mest brukt. Det finnes interne retningslinjer og oppfølgingsrutiner for usikret salg, som kun forekommer når annen sikring ikke er mulig.

 

Likviditetsrisiko

Konsernets fremmedkapitalfinansiering består av en langsiktig trekkfasilitet med en totalramme fordelt på NOK 850 mill og SEK 750 mill. Etter at låneavtalens mulighet til utvidelse av løpetiden ble benyttet i andre kvartal 2017, er forfall i juni 2020 med mulighet til ytterligere en forlengelse med et år frem til juni 2021.

Låneavtalen inneholder alminnelige misligholdsklausuler med hensyn til utbytteutdeling, egenkapitalandel, netto egenkapitalverdi og gjeldsgrad. Per 31. desember 2018 var konsernets nøkkeltall vesentlig bedre enn nivåene hvor misligholdsklausulene brytes. I tillegg til de langsiktige trekkfasilitetene har konsernet i sine banksystemer også kredittrammer på til sammen ca. NOK 312 mill som fornyes årlig.

 

Risiko for skader og produksjonsavbrudd

Konsernet har en policy for industriforsikringer som er sentralstyrt og som følges av alle selskapene. Policyen gir retningslinjer for forsikringsdekninger, forebyggende tiltak, risikokartlegging og utarbeidelse av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanene er et sentralt planverk når en eventuell brann/skade inntrer. Planene ivaretar den umiddelbare innsatsen, katastrofehåndteringen og evnen til fortsatte leveranser til kundene. Konsernet er gjennom sin industriforsikring forsikret mot økonomiske tap som overstiger NOK 3 mill per enkelttilfelle.
To anlegg, Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs Ransby AB, avd. Ransby, ble i 2018 rammet av brann. Dette var branner som kan kategoriseres som store, det vil si større enn 10 millioner kroner. På Valåsen oppstod brannen i fyrhuset den 30. mars og forårsaket en driftsstans før man fikk på plassen et mobilt fyranlegg. I Ransby ble justerverket rammet av brann den 24. november, med det som resultat at justerverket ble satt helt ut av funksjon. Ved hjelp av etablerte kontinuitetsplaner ble driftsavbruddet i begge tilfellene begrenset gjennom å utnytte kapasitet på andre anlegg.
 

Informasjonsteknologi
I en stadig mer sammenkoblet verden med økende digitalisering både generelt i samfunnet men også i bedrifter som Moelven, er løpende vurdering av IT-risiko viktig. Sammenkoblede verdikjeder øker effektivitet, produktivitet og kvalitet, men øker også sårbarhet for digitalt utfall av tjenester. Med økende trusselbilde både nasjonalt og internasjonalt og de siste års medierapporterte hendelser etter IT-angrep mot bedrifter og offentlige institusjoner, har Moelven viet ekstra oppmerksomhet til IT-sikkerhet og -risiko siste år. Moelven følger grunnprinsipper for IT-sikkerhet, og jobber løpende med identifikasjon og kartlegging av risiko, beskyttelse av systemer og data, opprettholdelse av IT-sikkerhet samt forberedelser til eventuelle hendelser og avvikshåndtering og gjenopprettelse fra slike.


Risiko for omdømmetap

Moelven legger stor vekt på å opprettholde et godt omdømme. Dette måles regelmessig gjennom en merkevareundersøkelse som gjennomføres av eksterne samarbeidspartnere. Det finnes en økonomisk risiko knyttet til tap av omdømme for Moelven. Omdømmerisikoen er ikke kvantifisert. Åpenhet preger konsernets måte å forholde seg utad til samfunn og medier, samt innad til medarbeiderne i konsernet. I samsvar med Moelvens merkevareplattform gjelder dette uansett om det handler om positive eller negative forhold for Moelven.

 

Risiko for miljøkostnader

Moelven-konsernets virksomheter følger gjeldende lover og regler med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Konsernet har gjort avsetninger i regnskapet for alle kjente forpliktelser knyttet til miljøpåvirkning. Et av formålene med konsernets bærekraftspolicy er å minimere risikoen for negativ påvirkning av det ytre miljø og dermed også risikoen for miljøkostnader.


Klimarisiko

Moelven har i over 100 år drevet en industri som er nært knyttet til naturressursene i skogen, og hvor klima- og værforhold spiller en viktig rolle både med hensyn til råstofftilgang og driftsforhold på anleggene. Å følge med på hvordan klimaet påvirker virksomheten i form av risiko og muligheter har derfor lenge inngått som en naturlig del i både strategiarbeid og operativ drift. Historisk har risikobildet vært relativt stabilt og hovedsakelig knyttet til råvareforsyningen på kort sikt samt flom. Etter hvert som klimaendringene har skutt fart og blitt tydeligere har risikobildet endret seg. Flere risikoforhold har kommet til, og usikkerheten på lengre sikt har økt. På noen områder gjøres det fortløpende risikoreduserende tiltak, for eksempel flomrisikoen som har økt merkbart de senere årene. Fram til 2018 hadde Moelven Trysil AS vært rammet av flom 3 av de 4 siste årene, vesentlig mer enn normalt. For å kunne sikre videre drift og utvikling av anlegget var det helt nødvendig å gjøre tiltak for å hindre skader og driftsstans som følge av vårflom. I samarbeid med Trysil Fjernvarme AS, og med støtte til halve investeringsbeløpet fra NVE, ble det bygget en flomvoll som sto klar våren 2018. Den nye flomvollen gjorde at selskapet unngikk produksjonsstans da vårflommen i Trysil-elva nådde et nivå som tidligere ville medført oversvømmelse og erfaringsmessig flere ukers stopp i produksjonen. Flom er et område hvor det til en viss grad er mulig å gjøre risikoreduserende tiltak, men det finnes andre områder hvor dette er mer komplisert. Oversikten nedenfor viser eksempler på identifiserte klimarisikoer som konsernet forholder seg til:

 • Flom og oversvømmelse av industrianlegg
 • Ekstremvær som rammer råstofftilgang. Dette kan være både storm som gjør skade på skogen, mye nedbør som kompliserer avvirkning og uttransport av tømmer, tørke som øker skogbrannfare osv.
 • Endrede værforhold vil stille endrede krav til produkter som anvendes utendørs samt produktemballasje for produkter som lagres eller transporteres eksponert for vær og vind.
 • Ekstremvær som gjør skade på anlegg og/eller lagerbeholdninger utendørs.
 • Endret råstofftilgang som følge av regulatoriske endringer knyttet til f.eks. avvirkningsvolumer.
 • Endret råstoffkvalitet som følge av klimaendringer.

 

Økt oppmerksomhet omkring klimautfordringene innebærer også muligheter for Moelven. Konsernets produkter er basert på et naturlig og fornybart råstoff, som også har viktige egenskaper som karbonlager. Økt bruk av tre fra et bærekraftig skogbruk som byggemateriale kan bidra til å redusere CO2-innholdet i atmosfæren, og dermed fungere som en del av løsningen på klimautfordringene. Dette ønsker Moelven å bidra til gjennom aktiv satsning på bærekraftsarbeid og kontinuerlig utvikling av nye produkter og tjenester innen bruk av tre.

Ansatte, helse, miljø og sikkerhet

For en detaljert beskrivelse av HMS-området, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Påvirkning på det ytre miljøet

For en detaljert beskrivelse av hvordan konsernets virksomhet påvirker det ytre miljø, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Innovasjon

Innovasjon defineres som hele prosessen fra en idé oppstår til kunden har kjøpt et nytt produkt som representerer en merverdi, eller en ny produksjonsprosess er implementert.

Moelven ser på innovasjon som hele prosessen fra en idé oppstår til kunden har kjøpt et nytt produkt som

representerer en merverdi, eller en ny produksjonsprosess er implementert.
Moelvens innovasjonssatsning er hovedsakelig å drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Konsernet driver ikke grunnforskning i egen regi, men deltar i prosjekter der dette vurderes hensiktsmessig. FoU-prosjektene skal bidra til at de ulike forretningsområdene i konsernet styrkes og forretningsrisiko reduseres. Dette kan også innebære deltakelse i innovasjonsprosjekter utenfor egen verdikjede, men da i prosjekter som støtter opp om Moelvens virksomhet og vekstmuligheter. Et eksempel er to pågående prosjekter ved Moelven Töreboda AB for å utvikle og forbedre byggsystemer og akustikk i høye trehus. Dette vil bidra til å forbedre Moelven Törebodas egenutviklede system Trä8 ytterligere. De to prosjektene ble startet i oktober 2017, og skal pågå i henholdsvis fem og tre år. Prosjektet «Prowood» gjennomføres i samarbeid med Företagsforskarskolen Prowood, hvor formålet er å støtte og øke konkurransekraften hos svensk treindustri. Det andre prosjektet inngår i det europeiske prosjektet «Acoutect», som er et samarbeid mellom 12 europeiske universiteter og foretak, blant annet Chalmers Tekniska Högskola og Eindhovens Tekniska Högskola. To doktorgradsstipendiater er ansatt under prosjekttiden, noe som knytter virksomheten til det øvrige akademiske miljøet.


Et annet forskningsprosjekt hvor Moelven er deltaker er «BioNext». Dette er et forskningsprosjekt i regi av Norges Forskningsråd og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). De øvrige deltakerne i prosjektet er Sintef Energi AS, Statkraft Varme AS, Handelshøyskolen BI, Avinor AS, Glommen Skog AS, University of Utrecht og Linneuniversitetet. Hovedformålet med BioNext er å identifisere og vurdere kommersielle, regulatoriske og tekniske løsninger mot en økonomisk levedyktig skogbioenergisektor.

For at konsernets misjon «gi folk gode rom» skal kunne opprettholdes over tid er det avgjørende at produkter og prosesser utvikles kontinuerlig i takt med omverdenen. Ansvaret for innovasjon ligger hos konsernledelsen. Konsernet skal legge til rette for innovasjon og tilføre ressurser, støtte og koordinere. Innovasjonsprosessene utøves hos de enkelte virksomhetsområdene hvor kompetansen er størst. Der det er større deler av Moelvenkonsernet som vil ha nytte av innovasjonsområdet blir det gjennomført felles prosjekter. Eksempler på dette er partnerskapet i forskningssenteret FME ZEN (Zero Emission Neighbourhood), som skal utvikle nullutslippsløsninger for byområder. Over en periode på 8 år, og med et budsjett på 400 mill NOK, skal senteret finne smarte løsninger på alt fra produksjon og distribusjon av varme og strøm innad i nabolag, til å finne verktøy for å planlegge nullutslippsområder. Moelvens kompetanse på anvendelse av tre i bygg bidrar til å bygge pilotområder med klimasmarte materialer og til å dokumentere CO2-fortrinnene.

 

Moelven er også deleier i Norwegian Wood Cluster SA (NWC), som er en næringsklynge innen verdikjeden skog-, treindustri og bygg. NWC eies av Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU. NWC er registrert som samvirkeforetak med et ikke-økonomisk formål med kontor ved Mustad Næringspark på Gjøvik.

Klyngeavtalen ble inngått 13. februar 2017, selskapet stiftet 9. august 2017 og startet driften 1. september 2017.

NWCs formål er gjennom tettere samarbeid å utvikle klyngen til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. Klyngesamarbeidet har til hensikt å gi deltakerne tilgang på viktige produksjonsfaktorer, ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid, øke verdiskapningen og lønnsomheten hos Klyngedeltakerne samt å ivareta deres felles interesser overfor offentlige myndigheter. Moelvens deltakelse i Norwegian Wood Cluster vil gi konsernet en plattform for utvikling sammen med flere aktører og være et viktig bidrag til konsernets FOU arbeid framover.

 

Gjennom datterselskapet Moelven Van Severen AS er Moelven også deltaker ARENA SKOG, som er en komplett skog- og trebasert næringsklynge med utgangspunkt i Trøndelag. Arenaprosjektet vil gi klyngen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang for økt anvendelse av tre og trefiber innenfor eksisterende og nye produkt- og markedsområder. Potensiale er betydelig. Dette bidrar ikke bare til større markedsområder for skogindustrien, men også til at andre industrier blir mer bærekraftige, i tråd med bioøkonomiens premisser.

 


Produktutvikling og -innovasjon

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger. Verdens høyeste trehus, det 85,4 meter høye Mjøstårnet i Brumunddal hadde ikke vært mulig å bygge slik det står i dag uten tekniske løsninger som er utviklet av både Moelven Limtre AS i Moelv og Moelven Töreboda Limträ AB i Töreboda. Trä8-systemet, som inngår som en sentral komponent i Mjøstårnet har blitt utviklet ved Moelven Töreboda AB over flere år. Trä8 er et limtrebasert byggesystem for høye trehus. I tillegg til selve limtrekonstruksjonen hensyntar systemet moderne krav med hensyn til brannsikkerhet, akustikk og prosjekteringsmetoder. Knutepunktsteknologien som er benyttet i sammenføyningene av de store bærekonstruksjonene ble utviklet ved Moelven Limtre AS i forbindelse med byggingen av skøytehallene til OL på Lillehammer. Brannsikkerhet er svært viktig, og er en av fordelene med limtre. Limtre er et kompakt materiale, og ved en brann vil utvendig forkulling av limtreet fungere som en isolasjon og gjøre at kjernetemperaturen stiger svært sakte. Dette medfører at en bærekonstruksjon i limtre beholder bæreevnen svært godt ved en eventuell brann. Konstruksjonene i Mjøstårnet er dimensjonert for å tåle en full utbrenning i en branncelle uten at bygget kollapser.
 

I Wood er produktutvikling av stor betydning for at produkttilbudet både skal kunne følge de skiftende markedstrendene, og at produktene skal tilfredsstille de kvalitets- og funksjonalitetskrav som stilles.

Målsettingen er å kunne tilby kundene markedets beste, bredeste og mest moderne produktsortiment i tre. Innovasjonsarbeidet er delt i to hovedretninger. Den ene tar sikte på å utvikle moderne produkter som bidrar til å skape inspirasjon og nye trender hos sluttbruker. Utviklingen kan fokusere både på design, materialbruk, miljøegenskaper og foredlingsgrad. Et eksempel er overflatebehandlet kledning hvor etterspørselen har vært sterkt økende. Siden overflatebehandlingen skjer industrielt og i kontrollerte omgivelser blir produksjonsprosessen mer miljømessig bærekraftig samtidig som produktet gir økt merverdi for sluttbrukeren. Den andre hovedretningen har som målsetting å forenkle arbeidet med produktene på byggeplass. Eksempler på slike løsninger er ferdigbehandlet innvendig panel med skjult spikring, ulike golvløsninger, plateprodukter med redusert bredde for å gjøre håndtering enklere, ferdig kappede lengder osv.

Prosessutvikling og -innovasjon

Moelvenkonsernet jobber kontinuerlig med effektivisering og forbedring av prosesser i alle ledd fra innkjøp til ferdig produkt. For prosjektdelen av limtrevirksomheten er bruk av ny teknologi til bearbeiding av enkeltelementer i de bærende konstruksjonene en forutsetning for å kunne levere kompliserte systemer med høy kvalitet. For den delen av limtre som retter seg mot byggevarehandelen og for videreforedlingsenhetene i Wood er logistikksystemene av stor betydning. Effektiv transport gir reduserte kostnader og miljøpåvirkning, samt at kunden sikres tilgang til et bredt produktsortiment med korte leveringstider.

Et viktig satsningsområde ved utvikling av konsernet er å ta i bruk ny teknologi og utnytte de mulighetene som ligger i nye digitale løsninger. I prosjektet «Det Smarta Digitala Sågverket», har Moelven i samarbeid med et knippe teknologipartnere knyttet hele verdikjeden ved Moelven Valåsen AB opp i en Big Data-løsning. Sanntidsoppdaterte data fra alle underliggende systemer og maskiner hentes opp i et og samme system, hvor avanserte analyse- og maskinlæringsteknologier utnytter informasjonen på måter man ikke har vært i stand til tidligere. Identifisert mønstre og oppnådde resultater ble presentert på Trä & Teknik-messen i Gøteborg i slutten av august 2018. «Det Smarta Digitala Sågverket» danner nå malen for utrulling tilsvarende løsninger ved flere av konsernets selskaper.

 

For de tømmerforbrukende enhetene i Timber og Wood er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen om å ivareta verdiene som ligger i råstoffet er helt sentral med hensyn til både miljømessig og økonomisk bærekraft. Bruk av røntgenfotografering, kamerasortering, og maskinell styrkesortering er verktøy som bidrar til å optimere råstoffutnyttelsen. Ved Moelven Våler AS i Braskereidfoss er Norges første røntgensortering av tømmer kommet på plass i 2018. Her blir hver eneste tømmerstokk analysert, slik at den kan brukes til det den egner seg best til. Det betyr mindre svinn og bedre utnytting av naturressursen.

I 2018 har anvendelsen av stopptidssystemet Axxos blitt videreutviklet og ny funksjonalitet og tilhørende konsepter er i bruk. Systemet vil gjøre det enklere å identifisere årsaker til tidstap eller tapt driftstilgjengelighet, slik at tiltak for prosess- eller maskinforbedring kan implementeres. For å få en bedre oversikt over maskininstallasjonene og dermed et mer effektivt vedlikehold ble det mot slutten av 2017 startet et pilotprosjekt for vurdering av vedlikeholdssystemer. Resultatene ble vurdert medio 2018, og det ble besluttet å innføre det valgte vedlikeholdssystemet ved flere enheter. Ved utgangen av 2018 er implementering iverksatt for ytterligere 5 enheter. Vedlikeholdssystemet er fullt integrert med stopptidssystemet, slik at det enklest og raskest mulig skal kunne iverksettes nødvendig vedlikehold for utbedring av avvik identifisert i stopptidssystemet.

 

For modul- og innredningsvirksomhetene er det viktig å utnytte konkurransefortrinnet som ligger i modulkonseptet fremfor tradisjonelt byggeri: Industriell produksjon av modulene innendørs og kortere total byggetid siden flere prosesser kan gå parallelt og modulene monteres raskt på byggeplass. Utvikling og videreutvikling av tekniske løsninger for produksjon, sammenkobling av tekniske installasjoner og montering på byggeplass er viktig for å kunne drive lønnsom industriell produksjon av modulbaserte bygge løsninger og hente ut fortrinnene konseptet gir. I forbindelse med ombyggingen av produksjonsanlegget til Moelven Byggmodul AB i Säffle, ble det i samarbeid med lokale leverandører utviklet ny og forbedret produksjonsutrustning. Utnyttelse av robotiseringsteknologi, har foruten kapasitets- og effektivitetsforbedringer muliggjort store forbedringer innen HMS og logistikk. Robotlinjen, som var en vesentlig del av prosjektet, var da den første leveransen av Randek ABs ZeroLabor Robotic System. Dette systemet ble i november 2018 nominert til «Top five innovations» gjennom den amerikanske organisasjonen Hive 50, og det er første gang en innovasjon utenfor USA er nominert. Det industrielle tankesettet og erfaringene fra prosjektet i Säffle har blitt benyttet som mal ved investering i robotlinje også ved modulfabrikken i Moelv.
 

Prosjektet, som har vært svært vellykket, ble ferdigstilt våren 2017 og var bakgrunnen for at Moelven Byggmodul AB ble kåret til «Årets Leanbyggare» på Bygge-galan i Stockholm den 27. mars. Prisen deles ut av Lean Forum Bygg og tidsskriftet Byggindustrin.

Anvendelse av årets resultat

Styrets utbyttepolitikk har som utgangspunkt at Moelvens aksjonærer skal få en forutsigbar og tilfredsstillende kontantavkastning på sin aksjeinvestering. Utbyttepolitikken gir føringer for hvor mye av overskuddet, eller eventuelt fri egenkapital i år med underskudd, som skal deles ut som utbytte. Konsernets årsresultat for 2018 var NOK 451,2 mill (293,0). Egenkapitalandelen var 45,9 prosent (41,5). Konsernet har tilstrekkelig egenkapital til å kunne dele ut utbytte i henhold til gjeldende utbyttepolicy. Basert på resultatet for 2018 og hensyntatt de normale sesongvariasjonene i konsernets kapitalbinding og egenkapitalandel foreslår styret ovenfor Generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 1,74 per aksje (0,68). Total utgjør dette NOK 225 401 834.

Morselskapet Moelven Industrier ASA, som deler ut utbytte for konsernet, hadde i 2018 et årsresultat på NOK 312,7 mill etter mottatte konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapene. Selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og likviditet til utbytteutdelingen.

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.

Forutsetning om fortsatt drift

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift, er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Fremtidsutsikter

Aktiviteten i verdensøkonomien er stadig høy, men med økende usikkerhet knyttet til videre utvikling. I Norge ligger fastlandsøkonomien på et normalt aktivitetsnivå, mens aktiviteten i Sverige har falt tilbake. Europa for øvrig har fortsatt en marginal positiv veksttakt.

Brexit-forhandlingene medfører fortsatt usikkerhet omkring utviklingen i UK, men markedsaktiviteten er fortsatt god. En hard Brexit kan medføre betydelige endringer i handelen med UK, og Moelven gjennomfører tiltak for å redusere risikoen knyttet til dette.

 

I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er lavere og usikkerheten større enn før. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA, men konsernet påvirkes likevel positivt gjennom en bedret global markedsbalanse. Veksttakten i Kina og Japan er avtagende, og den pågående handelskrigen mellom Kina og USA skaper usikkerhet. I Asia for øvrig er det imidlertid tegn til økende aktivitet. Midtøsten og Nord-Afrika er viktige eksportmarkeder for Moelven, men er stadig preget av forhold som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene. Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

 

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer i 2019 å bli på nivå med 2018, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort, men aktiviteten i nybyggmarkedet er som i Norge fallende. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå. Økende interesse for tre som byggemateriale bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået. Samlet forventes det ingen større endringer i markedene, og i sum forventes også det svenske markedet å ligge på samme nivå som i 2018.

 

Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til 2019 er akseptabel med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger.

 

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer.  Avkastning på sysselsatt kapital, beregnet på 12 måneders rullerende basis, var 19,0 prosent ved utgangen av 2018. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Resultatet og avkastningen på sysselsatt kapital var dermed klart over avkastningsmålet for 2018 isolert. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter imidlertid med høy intensitet og vil bidra til fortsatt styrket lønnsomhet i den underliggende driften. Styret anser soliditet og langsiktig likviditetstilgang som tilstrekkelig til å kunne gjennomføre nødvendige tiltak for å utvikle konsernet i henhold til strategiplanen. For 2019 forventer styret et aktivitetsnivå på nivå med 2018 men samlet sett et noe svakere resultat som følge av konjunkturutviklingen.

Fortsett til Årsregnskap